Notarius Publicus - Innerstans Advokatbyrå

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius Publicus är ofta en advokat, utsedd av länsstyrelsen, som bland annat har till uppgift att hjälpa allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar. Notarius publicus och biträdande notarius publicus är även behöriga att utfärda apostille på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. Ett apostille-stämplat intyg visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents).

Den som ska skriva under en handling måste personligen besöka vårt kontor. Här visar man giltig ID-handling och vår notarius publicus bevittnar sedan signaturen. Vid bestyrkande av en firmateckning krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem/vilka som tecknar företaget.

INFÖR BESÖK HOS NOTARIUS PUBLICUS

VID BESTYRKANDE AV FOTOKOPIOR

Tag alltid med den originalhandling vilken ska kopieras. Vi tar kopior och utfärdar intyg samt stämplar.

VID BESTYRKANDE AV NAMNTECKNING

Bestyrkande av namnteckning innebär att vi bevittnar din underskrift. Du måste därför infinna dig personligen på vår expedition och skriva under din handling. Ta även med dig giltig legitimation.

VID BESTYRKANDE AV VISSA FULLMAKTER OCH LEVNADSINTYG

En del handlingar innehåller personuppgifter om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska bestyrka. Utöver legitimation måste du i sådana fall ta med dig ett underlag som visar att dessa uppgifter är korrekta, vanligen ett personbevis från skatteverket.

FIRMATECKNINGAR

Vid bestyrkande av en firmateckning krävs registerutdrag från Bolagsverket som visar vem eller vilka som tecknar företaget. Registreringsbeviset inte får vara äldre än tre månader.

APOSTILLE ENLIGT HAAG-KONVENTIONEN

Enligt en internationell överenskommelse kan apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda apostille.

Att ett dokument förses med apostille innebär att notarius publicus intygar vilken myndighet som utfärdat handlingen, vem som undertecknat och i vilken egenskap samt att handlingen har myndighetens stämpel/sigill. Det är därför ett krav för utfärdande av apostille att dessa uppgifter framgår av handlingen.

Apostille utfärdas också på handlingar eller intyg utfärdade av auktoriserad översättare samt intyg utfärdade av notarius publicus.

Följande handlingar kan förses med apostille under förutsättning att de är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:

– handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)
– registerutdrag och andra polisiära handlingar
– domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter
– betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
– handlingar undertecknade av notarius publicus
– handlingar undertecknade av svenska handelskammare, översättningar gjorda av en auktoriserad translator vid kammarkollegiet
– utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet, vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej från frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från svenska kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.

Kontakta oss

Välkommen att skicka ett meddelande till oss så återkommer vi snarast möjligt.

Not readable? Change text.